عکس اردیبهشت 94

در این دوره از عکسها طبق شماره بفرمائید کدامیک از عکسها را میشناسید؟

1

2- در این عکس چه کسانی را می شناسید؟؟؟؟

3

4

5

6

این هم به یاد محمد بابائیان

/ 6 نظر / 59 بازدید
g.h

روحش شاد.یادش گرامی

Meysam.h

در عکس 2 فکر کنم اصغر شیخ و حسین فرهانی مشخصند .

همشهری

عکس شماره2 ازتوجمعیت یکی خدابیامرزمحمودحاج ابوالقاسم.ویکی دیگه محمد علی پسرکبل حسین.بقیه آشناهستن ولی نمیدونم اسمهاشونو

maryam

اولی از سمت راست:یوسف علی....دومی :پسر بشیر محمد....سومیو نمیشناسم....چهارمی:حسین مش ابراهیم داماد نعمت..... سومین عکس

./././.

کنار داماد رضا مشت علی.محمود حاج ابوالقاسم.علی اصغر مشت حسن. جلوی عکس اکبر مشت ابراهیم.