مکانهای تاریخی روستای موجان

 

 

 

ضمیمه تخصصی4

شناسنامه بنا

نام:بند روستای موجان                     شهرستان: دستجرد                   استان:قم

I.مشخصات:

1) نوع برپایی: شهری               روستایی              خارج از محوطه مسکونی          

2) نوع ساخت: کاسته        الف) در سنگ        ب)در خاک        پ)ترکیبی     افزوده      ترکیبی

3) مصالح ساخت( در مورد افزوده و ترکیبی)نوع و اطلاعات اولیه در مورد ملات(در پی،پایه و پوشش)توضیح دهید.

 

سنگ    : بند روستای موجان با استفاده از مصالح سنگ و ملات ساروج ساخته شده است.

   

ابعاد تقریبی    : این بند در کوههای مجاور روستای موجان در قسمتی از یک دره که کمترین عرض را دارد واقع شده است.این بند که امروزهقسمت های میانی آن از بین رفته در امتداد شرقی- غربی قرارگرفته و درازای آن 17 متر و پهنای آن 3 متر می باشد.ارتفاع بند در بلندترین نقطه چیزی در حدود 4 متر دیده می شود.

4) کارکرد اصلی:

مذهبی        مسکونی       دفاعی        عام المنفعه          حکومتی      آموزشی       آرامگاهی      کاروانسرا تفریحی- فراغتی       تجاری             صنعتی         سایر(توضیح دهید): این بند به منظور یک کار عام المنفعه ، جهت هدایت آبهای سطحی احداث شده است.

کارکرد فعلی: در حال حال قسمت میانی بند تخریب شده و فاقد کاربری است .

5) عناصر تزیینی:

الف: نوع تزیینات:کاشیکاری        آجرکاری      گچبری       مقرنس       کاربندی      آهکبری           آینه کاری       نقاشی     قواره بری      گره سازی      رسمی بندی     یزدی بندی      قطار بندی      نقش برجسته        معقلی       سایر       (نام ببرید):

 

ب) جنس تزیینات: کاشی     گچ      آهک      آجر      سنگ       آیینه       رنگ      چوب         سایر(نام ببرید):

 

6) وضعیت موجود:

6-1) سالم                                    مخروبه                                    بازسازی شده

6-2) دایر                                      متروک                                     نیمه متروک       

 

7) مرمت و تعمیرات را با توجه به گاهنگاری آنها در صورت امکان توضیح دهید:

8) مدارک پیوست : نقشه افقی        مقطع عمودی            نما           کروکی       ته رنگ      

توضیح:حداقل کروکی ضمیمه شود.

 

II. زیست بوم :

1)منابع تامین آب: قنات              چشمه              نهر و جویبار           سرآب           مسیل           رود          چاه            آب انبار             سایر  (توضیح دهید): در قسمت پایین دست بند ، قنات موجان قرار گرفته است که آب آن از جانب غربی بند سرچشمه می گیرد.

) پوشش گیاهی پیرامون بنا : مرتع             کشتزار              جنگل            بیابانی          سایر      (توضیح دهید):پیرامون بند و اطراف آن پوشیده از گیاهان و بوته های خاردار است.

 III. بقایای باستان شناختی همجوار(توضیح دهید):

1)     بنا و ساختار معماری: در جانب شمال شرقی و پایین دست بند روستای موجان ، بنای آسیاب موجان واقع شده است.

2)      

 

IV. گاهنگاری نسبی یا قطعی:

1)     دوره ها:

1-1) پیش از تاریخ:   نوسنگی و مس و سنگ                  برنز          آهن

      1-2) دوران تاریخی: ایلامی           منسوب به ماد             هخامنشی          سلوکی و اشکانی              ساسانی

1-3) اسلامی: صدر اسلام      قرون 5-6        ایلخانی-تیموری       صفوی        افشار- زند     قاجاری      معاصر     غیر قابل تشخیص

 

2-  مبنای تاریخگذاری را توضیح دهید.

شیوه شناسی معماری:

مواد فرهنگی منقول مصالح معماری

کتیبه ها

داده های تاریخی مکتوب:

اطلاعات شفاهی: با استناد به اطلاعات شفاهی اهالی منطقه .

سایر

 

ملاحظات:

 

طول جغرافیایی39S 0425528:

عرض جغرافیاییUTM 3817679:

ارتفاع از سطح دریا: 1891 متر

                                                                                     

 

 

 

 

ردیف

 

 

 

نام محوطه

 

شماره بررسی

 

بخش

 

مختصات جغرافیایی

 

ارتفاع از دریا

 

مساحت

 

ارتفاع محوطه

 

دوره شناسایی شده

طول

عرض

 

1

 

بند موجان

365

خلجستان

425528

3817679

1891

68

4متر

اسلامی

 

 

جدول مشخصات اثر

 

 

 

 

 

                                                          

                      

 

/ 0 نظر / 37 بازدید