صرف فعلها در زبان خلجی

ضمایر مُنفصل   ضمایر مُتّصل   صرف زمان گذشته    من من م   کَ لِتّ م می آورم تو  سَن ن   کَ لِتّ ن می آوری او  اُ ه   کَ لِتّ ه می آورد ما  بِز کِن   کَ لِتِّ کِن می آوریم شما  سِز نِز   کَ لِتِّ نِز می آورید ایشان-آنها اُلّر لَر   کَ لِتِّ لَر می آورند         صرف زمان حال :   من من م   کَ لِتِ یام   تو  سَن ن   کَ لِتِ یان   او  اُ ر   کَ لِتِ یار   ما  بِز ک   کَ لِتِ یاک   شما  سِز نِز   کَ لِتِ یانز   ایشان-آنها اُلّر لَر   کَ لِتِ یالّر           صرف زمان آینده :   من من م   کَ لِتِم خواهم آورد تو  سَن ن   کَ لِتِن خواهی آورد او  اُ ر   کَ لِتِر خواهد آورد ما  بِز مِز   کَ لِتِمِز خواهیم آورد شما  سِز نِز   کَ لِتِنِز خواهید آورد ایشان-آنها اُلّر لَر   کَ لِتِلَر خواهند آورد         صرف امر :     سَن     یِ تِک بیار   سِز     یِتِکن بیاورید

/ 1 نظر / 52 بازدید
شیما

سلام اقای تقی صرف فعلها به زبان خلجی خلیی خوبه چون من خلجی را با گوش کردن یاد گرفته بودم و برایم جالب بود صرف فعلها باز هم ممنون