بازیهای موجان

قهرلیست انواع بازیها در بین کودکان ونوجوانان وجوانان روستای موجان از گذشته تا بحال

البته هرکدام از این بازیها توضیحاتی دارند که انشاء الله به شرط حیات در آینده خواهم آورد.

 

سه تُپّهتعجب

همه گُرگهسوال

الک دولکبازنده

کمربند بازیگریه

بیرقُشِم وا رخوشمزه

گِل گِلعینک

هفت سنگفرشته

بِش تاشساکت

 

اُتمه ایخمیازه

گُرگم به هواشیطان

 

هُشاقمتفکر

شاه ووزیرخیال باطل

 

بُدبُد زبان

کلا  وردارکتشویق

 

قرقه نداشتخیال باطل

تویوب سواریبغل

 

کِشِپلنگخواب

سُرسُره بازیدروغگو

 

تِلّه بازیعصبانی

خرپُشتکنیشخند

 

لیس پس لیسگریه

قِرادهآخ

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید